Výsledky přijímacího řízení 2018/2019

| komentářů 0

Hromadné zveřejnění registračních čísel přijatých dětí

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku2018/2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Býchory, okres Kolín, příspěvkové organizaci od školního roku 2018/2019 u dětí s těmito evidenčními čísly:

„Seznam evidenčních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v řádném termínu zápisu:

registrační číslo                               výsledek přijímacího řízení

 1 přijat(a)
2 přijat(a)
3 přijat(a)
5 přijat(a)
6 přijat(a)
7 přijat(a)
8 přijat(a)
4 odklad

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy a Mateřské školy Býchory, okres Kolín, příspěvkové organizace ke krajskému úřadu Středočeského kraje.

 

Termín náhradního zápisu je možné domluvit telefonicky na čísle 723578784 nejpozději do 30.4.2018

Třídní učitelkou v 1. třídě bude Ing. Bc.Sabina Hübschmannová