ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

| komentářů 0

Vážení rodiče, přihlášky k zápisu do MŠ jsou pro vás připraveny v papírové podobě a  můžete si je vyzvednout v budově MŠ. Pečlivě je vyplňte, přiložte kopii rodného listu dítěte a potvrzení o očkování. To může být od lékaře na samostatném dokumentu nebo na zadní straně přihlášky bod č. 7. (Potvrzení o očkování nemusí dokládat jen předškoláci).

Vše vložte do obálky, nadepište ZÁPIS MŠ a doručte do mateřské školy do 16.5.2021.

Elektronicky lze dokumenty poslat osobní datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem. Prostý email nelze přijmout.

Datum na přihlášce musí být v rozmezí 2.5. až 16.5.2021.

Případné nejasnosti vám vysvětlí učitelky ve školce.

Děkujeme za spolupráci.

 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Býchory pro školní rok 2021/2022

Body

Děti zaměstnanců ZŠMŠ. 12

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31. 08. 2021 věku 5 let nebo dítě s odkladem povinné školní docházky – trvalé bydliště Býchory. 10

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31. 08. 2021 věku 4 let – trvalé bydliště Býchory.8

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31. 08. 2021 věku 3 let – trvalé bydliště Býchory.6

Dítě mladší 3 let, které dosáhne nejpozději ke dni 31. 12. 2021 věku 3 let – trvalé bydliště Býchory.4

Děti z okolních obcí (Němčice, Jelen, Ovčáry) dle data narození – 5 leté, 4 leté, 3 leté.5, 4, 3

Sourozenec uchazeče je ve školním roce konání zápisu i v následujícím školním roce žákem ZŠ a MŠ Býchory.1

Dítě se hlásí k celodennímu provozu od 1. 9. 2021.1

Ostatní děti dle věku (od nejstaršího) do naplnění kapacity MŠ.2

Celkový počet bodů:

1. Jednotlivá kritéria (body) se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů, respektive počtem splněných kritérií. Všechny hodnocené skutečnosti se posuzují v okamžiku podání žádosti – zápis probíhá od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021.

2. Do MŠ se přijímají děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

3. Přednostně se přijímají děti, které dosáhnou nejpozději ke dni 31. 08. 2021 věku 5 let nebo děti s odkladem povinné školní docházky – povinná předškolní docházka.

4. Děti s trvalým bydlištěm v Býchorech – dle data narození.

5. Děti s trvalým bydlištěm v okolních obcích (Němčice, Jelen, Ovčáry) – dle data narození.

6. Ostatní děti dle věku – od nejstaršího (do naplnění kapacity MŠ).

7. V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).