Home » O škole

O škole

Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace

Základní škola Býchory: 1. – 9.ročník

Mateřská škola: 1 třída

Školní družina: 3 oddělení

Školní jídelna: vývařovna a výdejna pro žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ, pro cizí strávníky

Základní škola

Žáci 1. a 2. stupně se učí podle školního vzdělávacího programu „ŠKOLA PRO VŠECHNY“. S výukou anglického jazyka se děti seznamují již od mateřské školy a dále pokračují v 1. třídě. Od 7. ročníku vyučujeme druhý cizí jazyk, který se žáci učí intenzivně až do 9. třídy v rozsahu 2 hodin týdně. V současné době nabízíme výuku angličtiny a němčiny.

Během výuky uplatňujeme individuální přístup k žákům, vhodné tempo přizpůsobené schopnostem dětí a práci v menším kolektivu. Integrovaní žáci mohou prostřednictvím rodičů požádat o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, který je přizpůsoben schopnostem a pracovnímu tempo. Do IVP lze zařadit úpravu výuky 2. cizího jazyka a posílení oblasti handicapu, na jejímž základu bylo prostřednictvím PPP vydáno doporučení k integraci. Tímto způsobem lze zajistit kvalitní výuku a rozvoj oblastí důležitých pro začlenění do současné společnosti.

Pro žáky a veřejnost je zřízena školní knihovna. Každá kmenová učebna je vybavena počítačem a dataprojektorem. Během výuky jsou využívány moderní metody a technika. V 1. patře se nachází školní kuchyňka, počítačová pracovna, jazyková učebna a „STUDIO“, které je po rekonstrukci vybaveno interaktivní tabulí a zároveň slouží jako hudebna. V zadní části budovy je tělocvična,  kterou využíváme pro školní účely  a zároveň slouží  veřejnosti. Obdobně je nakládáno se sportovním areálem v okolí školy.

Mateřská škola

Kapacita mateřské školy je plně využívána dětmi z Býchor a okolí.
Školní družina zajišťuje provoz od pondělí do pátku již od 6:45 do 16:00.  V době od 15:00 hod. mohou naše děti využívat nabídku kroužků, které vyplní čas strávený čekáním ve ŠD. Každé oddělení ŠD má vlastní prostory, které se nachází v oddělené části budovy školy.
Školní jídelna vaří podle zásad zdravé výživy a 2krát týdně si mohou strávníci zvolit ze dvou nabízených jídel. O tom, že jsou jídla pestrá a kvalitní svědčí vysoký počet strávníků z řad žáků, zaměstnanců školy a cizích strávníků.

Prezentace

Sponzoři

boom sponzor01