Home » Základní škola » Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Výchovný poradce školy

PaedDr. Hana Žižková

tel.: 321 798 692, 725 503 403

zsmsbychory@seznam.cz

Výchovný poradce zajišťuje:

 • Koordinaci mezi školou a poradenským zařízením zaměřenou k volbě vzdělávací cesty žáka
 • Základní skupinová šetření k volbě povolání
 • Individuální šetření k volbě povolání ve spolupráci s TU
 • Poradenství zákonným zástupcům žáka v kariérovém poradenství žáků
 • Spolupráci se školskými poradenskými zařízeními přesahujícími kompetence školy
 • Poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití služeb poradenských středisek
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost
 • Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky s těmito potřebami
 • Přípravu podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením
 • Metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

Specifické vývojové poruchy učení a chování

Obecné zásady práce s dětmi spec. poruch. učení

Nápravná cvičení u specifických poruch učení

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

tel.č. 321722116

Prezentace

Sponzoři

boom sponzor01