ventolin dysk cena €14.78

OHLÉDNUTÍ ZA EVROPSKÝM DNEM HUDEBNÍ VÝCHOVY 2022

| komentářů 0

Naše škola aktivně sleduje aktuality z hudebně výchovné oblasti. Pro vzdělávání žáků čerpá podněty jak z historie, tak z aktuálních tuzemských i mezinárodních poznatků a trendů hudebního vzdělávání.
S ohledem na tradici připomeňme zdařilý projekt, týkající se světoznámého hudebního rodu Kubelíkových. Tento rod představuje jednu z nejvyšších kvalit tradice českého umění.
Iniciativu k realizaci takového projektu v našem školním prostředí přinesla jako první paní ředitelka PhDr. Hana Žižková. Jan Kubelík, který je považován za jednoho z nejlepších houslistů všech dob, prožil v Býchorech nekrásnější období svého života se svou rodinou. Po realizaci našeho projektu s názvem Housle aneb výlet za hudební rodinou Kubelíkových jsme obdrželi pozitivní ohlasy od paní Marie Forštové, která stála dlouhá léta v čele významné Společnosti Jana Kubelíka, a dokonce ze zahraničí od samotných potomků tohoto rodu. Je to pro nás velká pocta a takové jedinečné zpětné vazby si vážíme.
Býchory jsou opravdovou kolébkou mimořádných, nejen hudebních talentů. Neméně známý je také výtvarník František Karel Foltýn. Přejme si, aby se tradice podpory umění v Býchorech rozvíjela a žila jak v obeznámenosti mladé generace, tak třeba i v jejím uměleckém směřování, které zakládá pozitivní vztah k hudbě, umění a kultuře.

S ohledem na následování aktuálních trendů a sledování dění v hudebně vzdělávací oblasti se naše škola přihlásila a byla přijata začátkem roku 2022 na základě výzvy Společnosti pro hudební výchovu České republiky a European Association for Music in Schools do projektu EVROPSKÝ DEN HUDEBNÍ VÝCHOVY EuDaMuS. Smyslem tohoto dne bylo připomenout si důležitost postavení hudby v životě dětí, prožít společné okamžiky s hudbou a aktivně se zapojit do hudebních činností.  S  Českou republikou si tento významný den připomněla i řada dalších evropských zemí. Termín Evropského dne pro hudební výchovu je plánován každoročně na 15. března. Každý škola může termín pro EuDaMuS dle svých podmínek organizace školního roku realizovat přímo nebo v blízkosti tohoto data.

Do zmíněného projektu se zapojili vyučující se svými žáky z 1., 2., 3. a 4. třídy. Pedagogové pro žáky vytvořili pestrou škálu zážitků. Děti například:
–          diskutovaly o významu hudby pro život člověka, v čem spočívá její kouzlo a jak hudbou můžeme udělat radost,
–          přišly do školy slavnostně oblečené a vyzkoušely si atmosféru koncertu (tímto děkujeme rodičům za domácí přípravu),
–          rozluštily název EuDaMuS,
–          pro tuto událost nacvičily tzv. Cup song (kelímkový song) a každý žák ho dle svých aktuálních dovedností předvedl,
–          připomněly si lidovou písňovou tvorbu a její význam,
–          opakovaly známé písně a propojovaly je s hrou na hudební nástroje a hudebně pohybovou výchovou,
–          hlasovaly o nejoblíbenější píseň,
–          byly pasovány na hudebníky.
Někteří vyučující pojali projekt dokonce interdisciplinárním způsobem. Hudební aktivity zapojili napříč vzdělávacími předměty a dětem tak umožnili učit se v kontextu. Tímto způsobem vznikly např. postery, které se staly součástí výzdoby třídy. Také aktivity v tělocvičně byly propojené s hudebně pohybovou výchovou.
Jsme pyšní na to, že jsme byli součástí tohoto významného projektu a vážíme si přijetí organizátorů.
I z tohoto projektu se může stát každoroční tradice, a to nejen ve školním prostředí.

Děkujeme všem zúčastněným za podporu v naplňování podobných iniciativ a aktivit, které žáky všestranně rozvíjejí a přispívají k budování kulturního povědomí a vyjadřování.